Ματίνα Παγώνη βιογραφικό σήμερα! Η προσωπική ζωή, η ηλικία, το ύψος, η καταγωγή, οι σπουδές, και τα κιλά

Ματίνα Παγώνη βιογραφικό σήμερα! Η προσωπική ζωή, η ηλικία, το ύψος, η καταγωγή, οι σπουδές, και τα κιλά Η περιπέτεια της υγείας της ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΠΑΓΩΝΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Γ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΑΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΠΑΓΩΝΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Γ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΑΠ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΠΙΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΠΕ)
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο : Παγώνη
Όνομα : Σταμάτα (Ματίνα)
Όνομα πατρός : Νικόλαος
Όνομα μητρός : Βασιλική
Ημερομηνία γεννήσεως : 26-2-1956
Τόπος γεννήσεως : Άργος Αργολίδος
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Οδός : Κριεζή
Αριθμός : 59
Πόλη : Πολύδροσο Αμαρουσίου
Νομός : Αττικής
Ταχυδρομικός Κώδικας : 151-25
Τηλέφωνα : 6814300, 6827761
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
Ημερομηνία κτήσης : 22 Ιουλίου 1982
Πανεπιστήμιο : Ιατρική σχολή Νεάπολης Ιταλίας
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Αριθμός Απόφασης : Ζ/1317
Ημερομηνία : 7 Μαρτίου 1983
Αρχή έκδοσης : Νομαρχία Αργολίδος, Τμήμα Υγιεινής
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ασκούμενη ειδικότητα : ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Ημερομηνία λήψης τίτλου: 16 Μαΐου 1989
6. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 Εκπαιδευτική άδεια ενός έτους (αποφάσεις ΚΕΣΥ και Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας: 5058/27-4-

95, ΔΥ13α/10189/9-5-95 και ΔΥ13α/ 44215/28-5-96) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή,
Τομέας Παθολογίας, Καρδιολογική Κλινική (Ιπποκράτειο Γεν. Νοσοκομείο Αθηνών) στο
Λιπιδαιμικό Ιατρείο υπό την διεύθυνση του καθηγητού Π.Κ.Τούτουζα.
 Σεμινάριο με θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. για επιμόρφωση των γιατρών
των Κέντρων Υγείας σε θέματα Γενικής Ιατρικής και ορίσθηκα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ .

https://www.youtube.com/watch?v=YIVVRu_o504

 Εκπαίδευση στο Institute of Arteriosclerosis Research του Wilhelms-University, Münster, Germany,
υπό την διεύθυνση του Professor Dr. Med. Gerd Assmann, στο αντικείμενο «Lipoprotein
Metabolism, Laboratory Traning Course », στο Münster Germany.
7. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Διδακτορική Διατριβή από το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
8. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Δέκα πέντε (15)
9. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ 130
Ι. ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 40
ΙΙ. ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 90
Β. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ 271
Ι. ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 141
ΙΙ. ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 125
Σύνολο Επιστημονικών Εργασιών 401

10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ – ΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ: Εκατόν πενήντα πέντε (155)
11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (CO

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΠΙΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΠΕ)
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο : Παγώνη
Όνομα : Σταμάτα (Ματίνα)
Όνομα πατρός : Νικόλαος
Όνομα μητρός : Βασιλική
Ημερομηνία γεννήσεως : 26-2-1956
Τόπος γεννήσεως : Άργος Αργολίδος

https://www.youtube.com/watch?v=JCeXY0_-wBY

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Οδός : Κριεζή
Αριθμός : 59
Πόλη : Πολύδροσο Αμαρουσίου
Νομός : Αττικής
Ταχυδρομικός Κώδικας : 151-25
Τηλέφωνα : 6814300, 6827761
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
Ημερομηνία κτήσης : 22 Ιουλίου 1982
Πανεπιστήμιο : Ιατρική σχολή Νεάπολης Ιταλίας
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Αριθμός Απόφασης : Ζ/1317
Ημερομηνία : 7 Μαρτίου 1983
Αρχή έκδοσης : Νομαρχία Αργολίδος, Τμήμα Υγιεινής
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ασκούμενη ειδικότητα : ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Ημερομηνία λήψης τίτλου: 16 Μαΐου 1989
6. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 Εκπαιδευτική άδεια ενός έτους (αποφάσεις ΚΕΣΥ και Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας: 5058/27-4-

https://www.youtube.com/watch?v=mAzQlo1Y3ZE

95, ΔΥ13α/10189/9-5-95 και ΔΥ13α/ 44215/28-5-96) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή,
Τομέας Παθολογίας, Καρδιολογική Κλινική (Ιπποκράτειο Γεν. Νοσοκομείο Αθηνών) στο
Λιπιδαιμικό Ιατρείο υπό την διεύθυνση του καθηγητού Π.Κ.Τούτουζα.
 Σεμινάριο με θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. για επιμόρφωση των γιατρών
των Κέντρων Υγείας σε θέματα Γενικής Ιατρικής και ορίσθηκα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ .
 Εκπαίδευση στο Institute of Arteriosclerosis Research του Wilhelms-University, Münster, Germany,
υπό την διεύθυνση του Professor Dr. Med. Gerd Assmann, στο αντικείμενο «Lipoprotein
Metabolism, Laboratory Traning Course », στο Münster Germany.
7. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Διδακτορική Διατριβή από το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
8. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Δέκα πέντε (15)
9. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ 130
Ι. ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 40
ΙΙ. ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 90
Β. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ 271
Ι. ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 141
ΙΙ. ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 125
Σύνολο Επιστημονικών Εργασιών 401

10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ – ΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ: Εκατόν πενήντα πέντε (155)
11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Ματίνα Παγώνη: “Ελπίζουμε πως τον Φεβρουάριο θα υποδεχτούμε την άνοιξη ελεύθεροι”

Η Ματίνα Παγώνη εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Αυτιά, η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς , μετά την επιστροφή της από τη Λήμνο, αισθάνθηκε ισχυρούς πόνους και κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή της σε νοσοκομείο.

Λίγα 24ωρα μετά την περιπέτεια που είχε με την υγεία της, η Ματίνα Παγώνη εμφανίστηκε μέσω skype το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή “Πρωινή Ενημέρωση” του ΣΚΑΪ.

Η ίδια αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πως ο λόγος που οδηγήθηκε στο νοσοκομείο ήταν ο κολικός νεφρού.

«Τα πράγματα λύνονται από μια καλή τριάδα γιατρών – ουρολόγος – ακτινολόγος και αναισθησιολόγος και όλα πάνε καλά. Αναγκαστικά γίνονται αυτές οι χειρουργικές επεμβάσεις γιατί οι πόνοι από κολικό νεφρού είναι δύσκολοι και όταν η πέτρα είναι μεγάλη, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα άλλο. Όλα καλά και από αύριο μάχιμη κανονικά στο νοσοκομείο», είπε η Ματίνα Παγώνη και πρόσθεσε: «Το επιστημονικό προσωπικό της χώρας είναι άριστο και ο κόσμος πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στα νοσοκομεία, οι γιατροί έχουν μεγάλη εμπειρία και αυτό αποδεικνύεται από το πώς χρησιμοποιούν τους Έλληνες γιατρούς στο εξωτερικό».

Γεννήθηκε στο Άργος
Σπούδασε στην Ιατρική σχολή της Νεάπολης στην Ιταλία
Με εξειδίκευση στην παθολογία έχει θητεύσει στο γενικό νοσοκομείο της Λήμνου, το Γ.Ν. Α. «Η ΕΛΠΙΣ» ως Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, το Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ως Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ και μετά ως Διευθύντρια της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Ματίνα Παγώνη: Οι σπουδές, το βιογραφικό και η προσωπική της ζωή
Αφού τελείωσε την ειδικότητά της, πήγε για μετεκπαίδευση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Παθολογίας, Καρδιολογική Κλινική στο Λιπιδαιμικό Ιατρείο από το 1995 μέχρι το 1996

Η Ματίνα Παγώνη στέλνει το μήνυμά της στον Τάκη Ζαχαράτο

Πήρε μέρος σε σεμινάριο με θέμα: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ιατρών Ε.Σ.Υ. με στόχο την επιμόρφωση των γιατρών στα Κέντρων Υγείας, αναφορικά με θέματα Γενικής Ιατρικής και ορίσθηκε Συντονιστής Προγραμμάτων Συνεχούς Κατάρτισης Ιατρών Των Κέντρων Υγείας
Έκανε εκπαίδευση στο Institute of Arteriosclerosis Research του Wilhelms-University, Münster, Germany, στο αντικείμενο «Μεταβολισμός λιποπρωτεϊνών, εργαστήριο εργαστηριακής εκπαίδευσης», στο Münster Germany.

Ματίνα Παγώνη: “Δεν φτάνουν οι 5 μέρες καραντίνα για τους υγειονομικούς”

‘Εκανε την Διδακτορική Διατριβή της στην Ιατρική Αθηνών
Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων, συνεδρίων και διεθνών δημοσιεύσεων

Οι τίτλοι της
Πρόεδρος Δ.Σ. Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος (Ε.Π.Ε.)
Συντονίστρια Διευθύντρια Γ΄ Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Επιστημονικά Υπεύθυνη Λιπιδαιμικού Ιατρείου, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Πρόεδρος Ανωτάτου Πειθαρχικού Π.Ι.Σ.
Πρόεδρος ΕΙΝΑΠ
Αντιπρόεδρος ΟΕΝΓΕ