Τα αποτελέσματα, πώς γίνεται ένσταση και οι επιταγές

Τα αποτελέσματα, πώς γίνεται ένσταση και οι επιταγές

Βγήκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ωστόσο αυτοί είναι οι προσωρινοί πίνακες. Μέσα στις επόμενες μέρες έρχονται οι οριστικοί πίνακες με τις επιταγές μετά τις ενστάσεις.

Τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους βγήκαν. Ωστόσο αυτοί είναι οι προσωρινοί πίνακες. Μέσα στις επόμενες μέρες έρχονται οι οριστικοί πίνακες μετά τις ενστάσεις.

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr γίνεται με τους κωδικούς TAXISnet του δικαιούχου.

Με τη συμπλήρωση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι δικαιούχοι κατατάσσονται σε Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων, στο οποίο αναγράφονται:

-Ο Αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής τους, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),

-τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των ωφελούμενων μελών ανά δικαιούχο,

Για τους υποψήφιους που δεν πληρούν ή που δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τιςπροϋποθέσεις συντάσσεται Πίνακας Αποκλειομένων, με αναφορά του λόγου αποκλεισμού τους.

Μέλη οικογένειας που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Αποκλείονται επίσης αιτήσεις που έγιναν από ωφελούμενα μέλη ως δικαιούχοι και αντίστροφα.

Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr .

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής προς το Υπουργείο Τουρισμού μίας και μόνο ηλεκτρονικής ένστασης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων-Ωφελουμένων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού.

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από αρμόδια τριμελή Επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, καταρτίζεται:

α) το Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων Ωφελουμένων, μεταξύ των οποίων θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική κλήρωση και

β) ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, και αναρτώνται στoν ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr .

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα όπως αυτά ανακοινώθηκαν με τους προσωρινούς πίνακες.