Hit enter after type your search item

Τελευταία ευκαιρία για τις 120 δόσεις: Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία

/
/
img

Στενεύουν τα περιθώρια για όσους θέλουν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων, καθώς έχουν προθεσμία έως και τις 30 Σεπτεμβρίου για να ρυθμίσουν στις οφειλές τους προς την εφορία. 

Σύμφωνα με το Έθνος της Κυριακής το ενδιαφέρον των φορολογουμένων αυξάνεται, με τον αριθμό των οφειλετών που έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση να προσεγγίζει τους 250.000.
Ο αριθμός αυτός μπορεί να φαντάζει μικρός σε σχέση με το σύνολο των οφειλετών που αγγίζει τα τέσσερα εκατομμύρια, ωστόσο σύμφωνα με την εφημερίδα, πρόκειται για «βιώσιμους» οφειλέτες με σημαντικά χρέη, καθώς μεγάλος αριθμός οφειλετών είτε χρωστάει μικροποσά, είτε τεράστια ποσά που δεν υπάρχει περίπτωση να αποπληρώσει (π.χ. χρεοκοπημένες επιχειρήσεις).

Όπως αναφέρει η εφημερίδα το ποσό οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση που έχει ήδη ρυθμιστεί ανέρχεται σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ, το ποσό των προσαυξήσεων που έχουν βεβαιωθεί προσεγγίζει τα 430 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ρυθμισμένο ποσό (κεφάλαιο και προσαυξήσεις) τα 1,85 δισ. ευρώ. Μάλιστα από τις ρυθμίσεις έχουν εισπραχθεί περίπου 200 εκατ. ευρώ. Στο υπουργείο Οικονομικών παρακολουθούν σχεδόν σε καθημερινή βάση την πορεία της ρύθμισης, καθώς θεωρείται ότι η επιτυχία της θα αποτελέσει «σημαντικό όπλο» στις συζητήσεις µε τους επικεφαλής των θεσμών από τον Σεπτέμβριο.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ποιες κατηγορίες υπάγονται στη ρύθμιση;

H ρύθμιση αφορά στο σύνολο των φυσικών προσώπων και στο σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους που έγιναν ληξιπρόθεσμές έως 31.12.2018. Προαιρετικά, ο οφειλέτης θα µπορεί να υπαγάγει στη ρύθμιση και ρυθμισμένες µε τις πάγιες ρυθμίσεις οφειλές (12-24 δόσεις), οφειλές από ρυθμίσεις λόγω φυσικών καταστροφών και οφειλές που είναι σε αναστολή.

Προϋποθέσεις

Για να µπει κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την τελευταία 5ετία, δηλαδή από το φορολογικό έτος 2013 έως και το 2017, εκτός αν δεν ήταν υπόχρεος για κάποιο ή κάποια έτη, οπότε θα δηλώνει αυτό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μπορεί πλέον να υποβάλει τις δηλώσεις αναδρομικά και να εντάξει και τις οφειλές που θα προκύψουν από αυτές τις δηλώσεις στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Η αίτηση γίνεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα TAXISnet. Μόνο σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας διαδικτυακής υποστήριξης θα απαιτείται η παρουσία του πολίτη στην αρμόδια για την είσπραξη υπηρεσία της ΑΑ∆Ε (π.χ. ∆ΟΥ). Η αίτηση θα µπορεί να υποβληθεί έως και τις 30.9.2019

Αριθμός δόσεων

Ο αριθμός των δόσεων που προβλέπεται στη νέα ρύθμιση φτάνει έως και τις 120, µε ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18, υπό τον περιορισμό της ελάχιστης µμηνιαίας δόσης των 20 ευρώ.

 • Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις µε περιορισμό την ελάχιστη των 20 ευρώ.
 • Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ οι δόσεις µμπορούν να φτάσουν και πάλι έως τις 120. Για τα εισοδήματα αυτά εφαρμόζεται προοδευτικός συντελεστής, προκειμένου να προσδιοριστεί η δυνατότητα αποπληρωμής του κάθε οφειλέτη και ο αριθμός των δόσεων σε συνάρτηση µε το χρέος του. Επίσης προβλέπεται μείωση των συντελεστών ανάλογα µε τον αριθμό των τέκνων.

Ο συντελεστής ανάλογα με το εισόδημα

Ειδικότερα, για τμήμα εισοδήματος έως 10.000 ευρώ δεν προβλέπεται όπως αναφέρθηκε, συντελεστής.
Για τμήμα εισοδήματος:

 • Από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 4%.
 • Από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 6%.
 • Από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 8%.
 • Από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 10%.
 • Από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 12%.
 • Από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 15%.
 • Από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 20%.

Πάνω από 100.000 ο συντελεστής είναι 25%. Ο ανωτέρω συντελεστής µειώνεται ανάλογα µε τον αριθμό των παιδιών του οφειλέτη ως εξής:

 • κατά µία µονάδα για ένα τέκνο,
 • κατά δύο µονάδες για δύο τέκνα,
 • κατά τρεις µονάδες για τρία τέκνα και άνω.

Τα θετικά της ρύθμισης

Με µόνη την υπαγωγή στη ρύθμιση µειώνονται οι προσαυξήσεις των οφειλών σε ποσοστό 10%. Περαιτέρω, προβλέπεται µείωση προσαυξήσεων και τόκων µέχρι 90% (συµπεριλαµβανοµένου του αρχικού 10%), εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει µικρότερο αριθμό δόσεων από αυτό που του προτείνεται από τη φορολογική διοίκηση.
Η εφάπαξ καταβολή θα οδηγεί σε απαλλαγή προσαυξήσεων σε ποσοστό 100%. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση ή τη µείωση του αριθμού των υπολειπόμενων δόσεων, θα προβλέπεται ανάλογη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμής καταβολής. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση θα αναστέλλεται η εκτέλεση της ποινής για χρέη προς το ∆ηµόσιο, θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων (δηλ. κατασχέσεις/πλειστηριασμοί) και θα χορηγείται φορολογική ενημερότητα.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

 • Η ρύθμισή χάνεται αν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες δόσεις ή αν καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων.
 • Επίσης, αν δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός τριών µηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
 • Τέλος, η ρύθμιση θα χαθεί αν κατά τη διάρκειά της δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν κατά νόμιμο τρόπο εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους οι οφειλές που θα γεννηθούν µετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα θα επέλθει και αν δεν τακτοποιηθούν οι οφειλές που έχουν γεννηθεί από την αρχή του έτους εντός διμήνου από την υπαγωγή στη ρύθμιση.
 • Τη ρύθμιση θα χάνουν όποιοι υποπέσουν καθ’ υποτροπή σε φορολογικές παραβάσεις, ιδίως όσον αφορά στη µη έκδοση φορολογικών παραστατικών κ.λπ.
 • Αν η ρύθμιση χαθεί, τότε ο οφειλέτης υποχρεούται σε άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, µε όλες τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και επιδιώκεται η άμεση είσπραξη µε όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά µέτρα.

Οι οφειλές για τα νομικά πρόσωπα

Με τη ρύθμιση των 120 δόσεων οι επιχειρήσεις µε βασική οφειλή έως 1 εκατ. ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθµίσουν, χωρίς κριτήριο τζίρου, τις οφειλές τους σε έως 120 δόσεις.
Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να πληρώσουν το χρέος τους σε λιγότερες δόσεις θα έχουν µεγαλύτερη έκπτωση στις προσαυξήσεις και στους τόκους.
Ταυτόχρονα, προβλέπεται µπόνους προκαταβολής. Οι επιχειρήσεις που θα προκαταβάλουν ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της µμηνιαίας δόσης, θα έχουν ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων.
Για τα νομικά πρόσωπα µε βασική οφειλή άνω του 1 εκατ. ευρώ εισάγονται δύο ειδών ρυθμίσεις, ανάλογα µε το είδος της οφειλής. Για οφειλές από τακτική αιτία (δηλαδή π.χ. από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.) η ρύθμιση θα περιλαμβάνει έως 24 δόσεις. Για οφειλές από έκτακτη αιτία ή από φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ θα περιλαμβάνει έως 36 δόσεις.
Ο οφειλέτης κερδίζει πλήρη απαλλαγή κατά 100% από τόκους και προσαυξήσεις αν πληρώσει εφάπαξ το χρέος.
Ειδικότερα, οι προσαυξήσεις µειώνονται ως εξής:

 • Σε 2 έως 4 δόσεις έκπτωση 95% των προσαυξήσεων και των τόκων.
 • Σε 5 έως 12 δόσεις έκπτωση 85%.
 • Σε 13 έως 24 δόσεις έκπτωση 80%.
 • Σε 25 έως 36 δόσεις έκπτωση 75%.

Όσοι αποφασίσουν την πληρωμή των οφειλών σε περισσότερες από 36 µηνιαίες δόσεις, θα έχουν µικρότερη έκπτωση που θα φτάνει κατ’ ανώτατο όριο το 45%. Όσοι, δε, επιλέξουν τις 120 δόσεις, θα διαπιστώσουν ότι οι τόκοι και οι προσαυξήσεις µειώνονται µόλις 10%.

Τι ισχύει για όσους είχαν ενταχθεί στην παλαιά ρύθμιση των 120 δόσεων

Όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση έχουν τη δυνατότητα να µεταπηδήσουν στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση µε νέα αίτησή τους στο TAXISnet.
Εάν έχουν επιβληθεί αναγκαστικά µέτρα είσπραξης από την Εφορία, με την ένταξη στη ρύθμιση θα αποδεσμευθούν οι λογαριασµοί

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Pinterest

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :