Hit enter after type your search item

Βόμβα με Επίδομα διπλό που αγνοούσες και έχανες τόσα χρόνια! Πόσοι τελικά γνωρίζουμε και πόσοι αγνοούμε 2, μάλιστα, 2 επιδόματα τα οποία μπορεί να δικαιούμαστε και όμως ούτε τα χουμε αναζητήσει ποτέ; Ας δούμε τις λεπτομέρειες των δυο αυτών «άγνωστων» επιδομάτων, διότι υπάρχουν δυο επιδόματα με χιλιάδες δικαιούχους, που «αγνοούνται» από μεγάλη μερίδα πολιτών με αποτέλεσμα να μη διεκδικούνται σημαντικά ποσά!

Το πρώτο είναι το «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων» και ισούται με 360 ευρώ το μήνα.

Το άλλο είναι το εποχικό επίδομα και το ύψος του κυμαίνεται από 508,20 ευρώ έως 1.016,40 ευρώ!

Άνοιξε νέο επίδομα 360 ευρώ: Πώς θα το πάρετε σχεδόν όλοι! Όλα τα ΟΦΕΛΗ!
Άνοιξε νέο επίδομα 360 ευρώ: Πώς θα το πάρετε σχεδόν όλοι! Όλα τα ΟΦΕΛΗ!

Χορηγείται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών και καταβάλλεται εφάπαξ.

Ας δούμε τις λεπτομέρειες των δυο αυτών «άγνωστων» επιδομάτων:

«Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων»
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ10034/2437/655 και την ερμηνευτική εγκύκλιο, το επίδομα δίνεται στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον όμως πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

νέο επίδομα

Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από 360€.

 

Αν η σύνταξη αυτή ή παροχή από δημόσιο φορέα που λαμβάνουν είναι μικρότερη από το επίδομα των 360€, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα.

 

Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν από το εξωτερικό ή την Ελλάδα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος.

επίδομα

 

Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον αρμόδιο για την καταβολή αυτής φορέα, λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από τον φορέα του εξωτερικού.

 

Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 15 συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή 15 έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα 10 συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

ΤΡΕΞΕ ΤΩΡΑ! ΑΝΟΙΞΕ επίδομα 600 ευρώ απευθείας στο IBAN!
Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες (ή μειωμένο λόγω σύνταξης εξωτερικού ή προνοιακής παροχής εντός Ελλάδας όπως προαναφέρθηκε) για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον 35 πλήρη έτη διαμονής.

 

Το ποσό μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα έτος που υπολείπεται των 35 ετών διαμονής στη χώρα.

Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320€ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640€.

Κλείδωσε επίδομα 600 ευρώ με taxisnet απευθείας στο IBAN
Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ες, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας.

 

Εξαιρούνται επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή (360€).

Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται:

Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους.

Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.

Κλείδωσε επίδομα 600 ευρώ με taxisnet απευθείας στο IBAN – Με ΜΙΣΟ ΚΛΙΚ στο πορτοφόλι σας

Το επίδομα ανεργίας.

Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο.
Περιουσιακά κριτήρια

Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, σύμφωνα με τα ανωτέρω το επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000€.
Κινητή περιουσία: Το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας του αιτούντος (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000€.
Το επίδομα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση για όσους δικαιούχους κάνουν αίτηση από την 1η του επόμενου της υποβολής της αίτησης μήνα.

Σημαντικό:

Το επίδομα δεν υπόκειται σε κράτηση για περίθαλψη. Όσοι λάβουν το επίδομα και δεν καλύπτονται για παροχές υγείας από τυχόν άλλη παροχή, δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από τις Δημόσιας Δομές Υγείας με χρήση του ΑΜΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4368/2016.

επίδομα

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, καθώς και σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Το εποχικό επίδομα

Το ειδικό εποχικό επίδομα χορηγείται σε: οικοδόμους, λατόμους, ασβεστοποιούς, πλινθοποιούς, αγγειοπλάστες δασεργάτες, ρητινοσυλέκτες, καπνεργάτες, σμυριδεργάτες, υποδηματεργάτες μουσικούς – μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου, χορευτές και τεχνικούς ζωντανών οπτικοακουστικών εκδηλώσεων – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων μισθωτούς ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης χειριστές εκσκαπτικών /ανυψωτικών / οδοποιητικών / γεωτρητικών μηχανημάτων ηθοποιούς, τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστές και βοηθούς χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου μισθωτούς τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.

Η υποβολή της σχετικής αίτησης γίνεται: είτε αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από οποιοδήποτε χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ.

επίδομα 2022

Συγκεκριμένα, η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Συγκεκριμένα η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2021 ανά επάγγελμα

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ημερομίσθια 2020

Κλείδωσε επίδομα 600 ευρώ με taxisnet απευθείας στο IBAN

ΠΟΣΟ
(€)

Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί 95-210 752,14
Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες 50-210 711,48
Δασεργάτες – Ρητινοσυλλέκτες 50-210 711,48
Καπνεργάτες 50-210 711,48
Μουσικοί – μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου 50-210 508,20
Υποδηματεργάτες 50-210 508,20
Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 50-230 711,48
Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων 70-210 508,20
Ηθοποιοί 50-210 508,20
Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης 50-210 508,20
Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου 50-210 508,20
Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου 50-210 508,20
Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου 50-210 508,20
Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου 75 και όχι άνω των 50 από 1/10 -31/12 508,20
Σμυριδεργάτες 50-240 1.016,40
Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου 50-210 508,20
Χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 50-210 508,20
Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 50-210 508,2

 

ΚΛΕΙΔΩΣΕ επίδομα για όλες τις ανάγκες από 200 μέχρι 1000 ευρώ! Άμεσα στο πορτοφόλι σας! Το ταμείο ανάκαμψης φέρνει στην Ελλάδα τεράστιο πακέτο επιδοτήσεων για ανέργους και εργαζόμενους μέσω κατάρτισης πάνω σε διάφορα αντικείμενα. Σε αυτές τις καταρτίσεις οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν μέσω Voucher Εκτάκτως 200€ και 1000€ με λίγες κινήσεις το επίδομα αυτό θα το πάρουν οι πολίτες το φθινόπωρο και σχεδιάζεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

επίδομα 2023

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε επί λέξει για την επιταγή ακρίβειας «στο μυαλό του οικονομικού επιτελείου και του πρωθυπουργού είναι η βοήθεια στους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, και ένα από τα μέτρα στήριξης είναι και η επιταγή ακρίβειας, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και από άλλους παράγοντες».

Συντάξεις Αυγούστου: Ξεκινάνε οι πληρωμές- Νωρίτερα και τα επιδόματα! Οι λεπτομέρειες τώρα!

Πέρα από τα 200 ευρώ έρχονται ακόμα 1000 ευρώ σε 230.000 άτομα
Το ταμείο ανάκαμψης φέρνει στην Ελλάδα τεράστιο πακέτο επιδοτήσεων για ανέργους και εργαζόμενους μέσω κατάρτισης πάνω σε διάφορα αντικείμενα. Σε αυτές τις καταρτίσεις οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν μέσω Voucher

Δεν δίνουν λύση τα επιδόματα! Εκτιμήσεις για 1.000 ευρώ τη μεγαβατώρα

Το πρώτο επίδομα των 1000 ευρώ θα δοθεί σε 80.000 ανέργους για κατάρτιση σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Οι αιτήσεις γίνονται έως τις 31 Αυγούστου ενώ εκδηλώσεις ενδιαφέροντος γίνονται ΕΔΩ

Ακόμα 1000 ευρώ θα λάβουν 150.000 εργαζόμενοι σύμφωνα με το σχεδιασμό κατάρτισης της ΔΥΠΑ που θα τρέξει με χρηματοδότησης του ταμείου ανάκαμψης

Επιδόματα! Εκτάκτως 200€ και 1000€ με λίγες κινήσεις
Επιδόματα! Εκτάκτως 200€ και 1000€ με λίγες κινήσεις

Παράλληλα 5000 άτομα θα λάβουν έξτρα 525 ευρώ από κατάρτισης για security και λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος –

Ποια είναι τα δύο «ξεχασμένα» επιδόματα με χιλιάδες δικαιούχους

Ειδικό εποχικό επίδομα ΟΑΕΔ-ΔΥΠΑ: Ποιοι είναι δικαιούχοι- Πόσα χρήματα θα λάβουν
Το ειδικό εποχικό επίδομα καταβάλλεται εφάπαξ στο τρίμηνο Σεπτέμβριος – Νοέμβριος κάθε έτους, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται με δυο τρόπους. Μέσω των e-services ΟΑΕΔ και μέσω ΚΕΠ.

Ειδικότερα, σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων και εργαζομένων αναμένεται να δοθεί το ειδικό εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ, το οποίο κυμαίνεται από 508,20 ευρώ έως 1.016.40 ευρώ.

Τι ισχύει με τις επιταγές ακρίβειας – Ποιοι τις πήραν ως πάρει έκτακτο επίδομα το Πάσχα
676.735 χαμηλοσυνταξιούχοι είχαν πάρει 200 ευρώ
625.000 οικογένειες με παιδιά είχαν λάβει μιάμιση δόση έξτρα του επιδόματος παιδιού
241.281 δικαιούχοι εγγυημένου εισοδήματος είχαν λάβει διπλή δόση
166.982 άτομα με αναπηρία που εισπράττουν προνοιακό επίδομα είχαν λάβει 200 ευρώ
34.964 ανασφάλιστοι υπερήλικες είχαν πάρει 200 ευρώ

Fuel Pass και αυξημένο επίδομα θέρμανσης
Στην περίπτωση που οι τιμές των καυσίμων διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα θα υπάρξει και νέος γύρος ενίσχυσης.

Τα βασικά σενάρια που εξετάζονται για να ανακοινωθούν στην ΔΕΘ

Η κυβέρνηση φέρνει “ΠΑΚΕΤΟ ΔΕΘ” εν μέσω πολιτικής αστάθειας
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο φόντο των υποκλοπών και της έντονης πολιτικής σύγκρουσης ανακοινώνει «Πακέτο ΔΕΘ». Οι παροχές θα διαχωριστούν σε δύο φάσεις από το κυβερνητικό επιτελείο και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η τόνωση των εισοδημάτων – εν μέσω ακρίβειας – και η στήριξη των ευάλωτων ομάδων.

Αύξηση συντάξεων
Από την 1η Ιανουαρίου του 2023 εκτιμάται ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στις συντάξεις οι οποίες σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη θα αφορούν όλους τους συνταξιούχους.

360, 1000, 250, 900, ευρώ! Όλα τα επιδόματα που ΑΝΟΙΓΟΥΝ και πως τα ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΑΜΕΣΑ!

Εισφορά αλληλεγγύης
Στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, που θα κατατεθεί στη Βουλή την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, θα περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων η κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους.

Αύξηση του κατώτατου μισθού:
Ο πρωθυπουργός εκτιμάται ότι θα δώσει την κατεύθυνση για αύξηση του κατώτατου μισθού, χωρίς βέβαια να την προσδιορίσει, αφού υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να τις υπερκεράσει. Πληροφορίες θέλουν τον κατώτατο μισθό να διαμορφώνεται σε επίπεδα προ μνημονίων, δηλαδή στα 751 ευρώ, από 713 ευρώ που είναι σήμερα.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :